O nas

powrót

Istniejemy na rynku od 2001 roku. Nasz oddział znajduje się w Starachowicach oraz Rzepinie Pierwszym. W naszej ofercie znajdziesz materiały budowlane i wykończeniowe tj.; cement, wapno, kleje Tytan, pustaki, tynki, impregnaty do drewna, farby Dulux, akcesoria malarskie, wełnę, styropian, folie izolacyjne, papy, systemy rynnowe, kostkę brukową, bramy oraz ogrodzenia. Miłośnicy ogrodu, znajdą produkty tj.; nawozy, akcesoria i narzędzia ogrodnicze. Posiadamy również automatykę i narzędzia do bram firmy Faac. Liczne wystawki kostki brukowej, dachówek, systemów rynnowych, ogrodzeń, drzwi oraz bram pozwolą Państwu na dokonanie satysfakcjonującego zakupu. Wybudujesz z nami wymarzony dom od fundamentów aż po dach, którego zrobimy kompleksową wycenę.

Ogólne Warunki Sprzedaży
Ogólne warunki sprzedaży PSB PROFI POLBUDROL - BIS
Obowiązujące od 01.01.2018
Niniejsze „Ogólne Warunki Sprzedaży” zwane dalej „OWS” regulują stosunki cywilno-prawne pomiędzy stronami, w zakresie obrotu handlowego wszelkimi towarami będącymi w ofercie PSB PROFI POLBUDROL – BIS zwanym dalej „Sprzedawcą bądź Sprzedającym”. Przez „Kupującego” rozumie się nabywcę towarów Sprzedawcy na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
1. Zakres współpracy:
a. Niniejsze OWS stanowią integralną część ofert, umów o współpracy oraz dostaw zawieranych/realizowanych przez sprzedawcę. Niniejsze OWS unieważniają wszelkie poprzednie warunki sprzedaży i umowy ramowe/wstępne. Niniejsze OWS są jedynymi warunkami, które mają zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z którymi nie została zawarta indywidualna umowa sprzedaży towarów wyłączająca obowiązywanie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
b. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują w odniesieniu do wszystkich umów sprzedaży Towarów z Kupującymi, OWS dotyczą wszelkich towarów będących aktualnie w ofercie Sprzedającego.
c. Akceptacja niniejszych warunków następuję poprzez podpisanie umowy o współpracy, faktury i/lub odbioru towaru (dokument WZ) oraz poprzez złożenie zamówienia zgodnie z punktem 3 poniżej.
d. Zaniechanie przez Sprzedającego dochodzenia roszczeń z tytułu jakiegokolwiek uchybienia lub naruszenia niniejszych OWS nie oznacza zrzeczenia się dochodzenia roszczeń z tego tytułu, ani zrzeczenia się dochodzenia roszczeń z tytułu kolejnych przypadków naruszenia tego samego lub innego OWS.
2. Zawarcie umowy oraz zamówienia:
Niniejsze OWS wiążą strony zarówno w przypadku jednorazowej umowy sprzedaży jak i w trakcie trwania stałej umowy o współpracy.
3. Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej, za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej, formie ustnej przy czym przy złożeniu w formie ustnej odpowiedzialność za prawidłowość zamówienia ponosi kupujący.
a. Zamówienie musi jednoznacznie określać towary, ilości, termin realizacji i inne informację niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
b. Zamówienie jest wiążące do Sprzedawcy tylko i wyłącznie w przypadku pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
c. Sprzedawca ma prawo uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej wpłaty części bądź całości ceny należnej z tytułu zamówienia przez Kupującego.
d. Sprzedawca ma prawo uzależnić realizację zamówienia od złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.
e. Towary sprowadzane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi.
f. Zwrot części bądź całości ceny należnej z tytułu zamówienia nastąpi wyłącznie w przypadku nie zrealizowania przez Sprzedawcę zamówienia.
4. Wykonanie umowy i realizacja zamówień:
a. Sprzedawca realizuje zamówienia w uzgodnionym z Kupującym terminie.
b. O wszelkie zmiany zamówienia Kupujący wnioskuje pisemnie.
c. Realizacja zamówienia następuje poprzez wydanie Kupującemu przedmiotu sprzedaży.
d. Kupujący jest zobowiązany dokonać sprawdzenia ilości i jakości wydanych/dostarczonych towarów w momencie wydania, potwierdzając ten fakt na kopii dokumentu wydania lub faktury. Potwierdzenia odbioru winna dokonać upoważniona przez Zamawiającego osoba poprzez umieszczenie na w/w dokumencie czytelnego podpisu. e. W przypadku dostawy towarów przez sprzedawcę pod wskazany adres dostawy, kupujący ma obowiązek upoważnić osobę potwierdzającą odbiór towaru. W przypadku nie upoważnienia konkretnej osoby do zamawiania i odbioru towaru przyjmuje się, że każda osoba przebywająca na danej inwestycji jest upoważniona do odbioru towaru. W szczególności właściciele i pracownicy firm budowlano – remontowych. Dopuszczalne jest upoważnienie ustne.
f. Braki ilościowe i jawne wady jakościowe stwierdzone przy odbiorze z magazynu Sprzedawcy, kupujący jest zobowiązany zgłosić natychmiast.
g. Stwierdzone różnice ilościowe i jawne wady jakościowe, w przypadku dostaw do Kupującego poprzez przewoźnika, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić poprzez sporządzenie protokołu przy udziale przewoźnika z dokładnym opisem różnic ilościowych bądź też wad jakościowych. Fakt ten Kupujący winien też odnotować na kopii dowodu dostawy.
h. W przypadku, gdy Kupujący przyjął towar nie sprawdziwszy jego stanu oraz ilości albo nie zgłosił przewoźnikowi pisemnych zastrzeżeń wskazujących rodzaj braku lub uszkodzenia – domniema się, że otrzymał towar w stanie spisanym w liście przewozowym, dokumencie WZ.
i. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
j. Sprzedający ma prawo odmowy i nie przyjęcia zwrotów towarów od Kupującego, jeżeli zwroty te nie były wcześniej uzgodnione i potwierdzone przez Sprzedającego zgodnie z punktem 6 OWS. W szczególności dotyczy to przypadków, gdy dostawa jest zgodna z zamówieniem Kupującego.
5. Ceny – Płatności:
a. Ceny katalogowe zawarte w cenniku określone są w polskich złotych netto i brutto, loco magazyn Sprzedawcy.
b. Sprzedaż następuje wg cen katalogowych Sprzedawcy obowiązujących w dniu sprzedaży na warunkach uzgodnionych z Kupującym.
c. Płatności za faktury dokonywane są w terminie i w sposób wskazany na dokumencie sprzedaży.
d. Kupującemu nie przysługuje w stosunku do Sprzedającego prawo potrącenia roszczeń Kupującego wynikających z jakichkolwiek stosunków prawnych z roszczeniami Sprzedającego o zapłatę ceny sprzedaży towarów objętej umową, do której stosuje się niniejsze OWS.
e. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek Sprzedawcy lub dzień wpłaty należnej kwoty do kasy Sprzedawcy.
f. W przypadku opóźnień płatności w stosunku do podanych terminów Sprzedawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za opóźnienia płatności.
g. Własność towarów przechodzi na Kupującego z chwilą uiszczenia pełnej płatności wraz z ewentualnymi należnościami odsetkowymi.
h. W każdym przypadku braku zapłaty przez Kupującego za dostarczony towar, Sprzedający może natychmiast odstąpić od umowy, żądać naprawienia wszelkich szkód wynikłych z niewykonania zobowiązania przez Kupującego, a także wystąpić o zwrot towarów, żądając jednocześnie wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenia towarów. Zwrot towarów obywa się wówczas na koszt Kupującego.
6. Zwroty towarów:
a. Zwrot towarów spowodowany błędnymi dyspozycjami Kupującego odnośnie towarów przyjmowany będzie do rozpatrzenia jedynie w przypadku powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji i wyrażeniu przez niego zgody na dokonanie zwrotu.
b. Zwrot towaru spowodowany błędnymi dyspozycjami Kupującego przyjmowany jest w cenie sprzedaży, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania potrąceń w wysokości 30% wartości netto zwracanego towaru bez konieczności wykazania szkody. Jeśli koszty poniesione przez Sprzedającego związane ze zwrotem towarów przekroczą wartość wskazaną powyżej, Sprzedający może zażądać odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. W przypadku zwrotu towarów nietypowych, wykonanych na specjalne zamówienie Kupującego ewentualne warunki zwrotu, a w szczególności wysokość potrąceń określi indywidualnie Sprzedawca. Przy czym potrącenie to nie może być mniejsze niż 50% wartości towaru.
c. Maksymalny termin, po przekroczeniu, którego możliwość zwrotu nie będzie rozpatrywana wynosi 60 dni od daty sprzedaży.
d. Klient ma prawo do zwrotu nieuszkodzonych palet w terminie dwóch miesięcy od daty zakupu towaru.
e. W przypadku zwrotu towaru oraz palet należy uzyskać poświadczenie od pracownika który dokonał przyjęcia, jest to niezbędne do wystawienia dokumentów korygujących.
f. Zwrot towarów na magazyn odbywa się na koszt Kupującego.
7. Odpowiedzialność Sprzedającego:
Sprzedający ponosi odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Kupującym, będące następstwem własnego i zawinionego działania lub zaniechania. Odpowiedzialność ta ogranicza się jedynie do rzeczywistej szkody Kupującego, jednak nie wyższej niż wartość niewykonanego lub nienależycie wykonanego zamówienia lub innego zobowiązania Sprzedającego.
8. Siła wyższa
a. Wszystkie zdarzenia niezależne od stron, a mające wpływ na realizację umowy sprzedaży mieszczące się w przyjętej zwyczajowo definicji „siła wyższa” zwalniają strony umowy od odpowiedzialności bez prawa do roszczeń drugiej strony. O zaistnieniu takiego przypadku strony zobowiązane są do natychmiastowego wzajemnego powiadomienia.
b. W razie niemożliwości wykonania dostawy Towarów z powodu siły wyższej w potwierdzonym terminie strony dopuszczają, wyznaczenie dodatkowego terminu wykonania dostawy.
9. Postanowienia końcowe:
a. Niniejsze, OWS podlega prawu polskiemu
b. Nieważność, któregokolwiek warunku niniejszych OWS nie wpływa na ważność pozostałych OWS.
c. Wszystkie spory wynikające z umowy sprzedaży Towarów będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polbudrol – Bis sp. z o.o., 27-225 Pawłów, Rzepin Pierwszy 10 dalej zwana „Administratorem”.
 2. Dane kontaktowe Koordynatora ochrony danych osobowych: Grzegorz Pożoga, 604907864, it@polbudrol-bis.pl  
 3. Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, prowadzenia marketingu, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO, art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit. f RODO.
 5. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:

- kancelarii prawnych,

- firm informatycznych,

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.
 3. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
 1. dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. przenoszenia danych,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 4. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 6. uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  1. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  2. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  3. stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  4. ewentualnym źródle pozyskania danych;
  5. udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
 1. Informujemy, iż:
  1. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
  2. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Informujemy ponadto, iż mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.